Need Help ?
Call: +977- 093420135

समाचार बिस्तारमा

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३-१२-१८ मा प्रकाशित विज्ञापनमा सहभाागी हुने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रावि,निमावि तथा मावि) परिपत्र तथा सूचना Tabमा हेर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा  मिति २०७३-१२-१८ मा प्रकाशित विज्ञापनमा सहभाागी हुने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रावि,निमावि तथा मावि)